Polityka prywatności

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Ochrona danych

Polityka prywatności

Niniejsza informacja o ochronie danych objaśnia szczegółowo jakie dane osobowe zbieramy za pośrednictwem naszych stron internetowych, jakie dane osobowe przetwarzamy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.

Kwestie ochrony danych są dla nas ważne i podchodzimy do nich bardzo rzetelnie. Stawiamy na pełną zaufania współpracę z Państwem i dokładamy wszelkich starań, aby zadowolić Państwa oczekiwania – dotyczy to oczywiście również przetwarzania Państwa danych osobowych. Przy pomocy niniejszej polityki prywatności pragniemy poinformować Państwa o tym, jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Nasza polityka prywatności uzupełnia Ogólne Warunki korzystania ze stron internetowych B. Braun.

Treść niniejszej polityki prywatności może ulegać zmianom w miarę rozwoju naszej witryny internetowej i dostosowywania się przez nas do nowych przepisów prawa, nowych technologii lub ulepszania jakości naszych usług. Dlatego też zalecamy, aby okresowo zapoznawać się z jej aktualną wersją.

Informacje dotyczące Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych zgodnie z art. 13 i 14 RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Operatorem niniejszej strony internetowej i administratorem danych jest:

Aesculap Chifa Sp. z o. o.

 ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl Polska

Adres e-mail: info.acp@bbraun.com

dalej: “B Braun”.

Przedmiotem niniejszej polityki prywatności jest ochrona Państwa danych, w tym danych osobowych, gromadzonych przez B. Braun. Dane osobowe to dane lub kombinacja danych jednostkowych, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) ("RODO"). Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych podmiotom spoza Grupy B. Braun w celach reklamowych lub marketingowych bez Państwa zgody.

Jesteśmy spółką międzynarodową współpracującą z usługodawcami zewnętrznymi. W zakresie, w jakim przetwarzane dane zawierają dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem wdrożyliśmy odpowiednie ustalenia umowne i środki organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Usługodawcy zewnętrzni są związani naszymi instrukcjami i są regularnie kontrolowani.

W naszej Spółce przestrzeganie przepisów jest monitorowane przez koordynatorów ochrony danych osobowych. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie postępowania z danymi osobowymi i zobowiązali się do przestrzegania stosownych przepisów o ich ochronie.

Co do zasady, korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. Ewentualne gromadzenie danych osobowych (takich jak np. nazwisko, adres lub adresy e-mail) odbywa się zawsze, w miarę możliwości, na zasadzie dobrowolności.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych za pośrednictwem Internetu (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Staramy się chronić Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, stosując środki ostrożności takie jak pseudonimizacja, minimalizacja danych, przestrzeganie terminów usuwania danych, a także wykorzystując rozwiązania zgodne z aktualnym stanem technologii. Pomimo ww. środków ochronnych nie możemy jednakże całkowicie wykluczyć bezprawnego przetwarzania danych przez osoby trzecie.

Podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych nasze serwery zapisują tymczasowo każdy dostęp w pliku dziennika. Do momentu automatycznego usunięcia, rejestracji i przetwarzaniu podlegają następujące dane:

 • zanonimizowany adres IP komputera, z którego pochodzi zapytanie,
 • data i godzina dostępu,
 • strefa czasowa,
 • kod statusu dostępu/ statusu HTTP,
 • ilość danych przesyłanych w każdym przypadku,
 • system operacyjny i jego interfejs,
 • dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego,
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki,
 • nazwa i adres URL pobieranych danych, treść żądania,
 • informacja, czy pobieranie danych zakończyło się sukcesem,
 • strona internetowa, z której następuje dostęp,
 • nazwa Państwa dostawcy usług internetowych.

 

Podczas korzystania ze strony www w celach czysto informacyjnych, B. Braun zbiera tylko te dane osobowe, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia i umożliwienia korzystania z witryny (nawiązanie połączenia), zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu, technicznej administracji infrastruktury sieciowej oraz do optymalizacji witryny. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes B. Braun (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, jednakże proszę zwrócić uwagę, że w przypadku sprzeciwu wobec wykorzystywania danych, będą Państwo mogli korzystać z naszych usług jedynie w ograniczonym zakresie.

Ww. dane osobowe nie są przetwarzane poza wskazanymi przypadkami, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na ich dalsze przetwarzanie (więcej informacji można znaleźć w punkcie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” poniżej).

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych wyrażoną w RODO, na naszej stronie internetowej przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji zamierzonego przez Państwa celu, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawnych lub zawartej umowy, gdy mamy w tym prawnie uzasadniony interes i /lub gdy Państwo dobrowolnie przekażą nam te dane.

Przy wprowadzaniu danych osobowych lub firmowych (np. adres e-mail, nazwisko, adres) ujawnienie Państwa danych odbywa się na zasadzie wyraźnie wyrażonej dobrowolności.

Państwa dane kontaktowe i biznesowe przetwarzamy na podstawie przepisów ustawy w związku z istniejącymi lub planowanymi stosunkami handlowymi. Ponadto, wprowadzając dane, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych w określonym przez Państwa celu. Podane dane przetwarzamy tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu i usuwamy je po zrealizowaniu celu lub po upływie odpowiednich okresów przechowywania. Przetwarzanie nie odbywa się w żadnym innym celu. W przypadku sprzeciwu wobec wykorzystywania danych będą Państwo mogli korzystać z naszych usług jedynie w ograniczonym zakresie. Aby móc zapewnić Państwu kompleksową ofertę usług, będziemy przekazywać i wykorzystywać Państwa dane w ramach Grupy B. Braun (aby uzyskać informacje na temat Grupy B. Braun, proszę kliknąć tutaj).

Poniżej przedstawiamy możliwe sposoby wykorzystania przekazanych nam informacji:

W celach wynikających z przepisów prawa:

 • Realizacja naszych Ogólnych Warunków Handlowych,
 • Zarządzanie naszym biznesem,
 • Ochrona przed lub identyfikacja ewentualnych fałszywych transakcji.

 

W celach wynikających z zawartych umów:

 • Przetwarzanie płatności za zakupy i inne usługi,
 • Opracowanie Państwa dokumentów zgłoszeniowych,

 

W naszym prawnie uzasadnionym interesie:

 • Badanie skuteczności naszych reklam,
 • Rozwój nowych produktów i usług,
 • Analiza korzystania z naszych produktów, usług i stron internetowych,
 • Wiedza o tym, jak trafili Państwo na naszą stronę internetową,
 • Stabilność i bezpieczeństwo naszej strony internetowej.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość. Państwa zgoda może być wymagana w różnych przypadkach:

 • otrzymywanie biuletynów informacyjnych (więcej informacji w punkcie 17),
 • przesyłanie próbek, bonusów, produktów i informacji,
 • zgłoszenie do konkursów z nagrodami, programów lub ofert na Państwa życzenie,
 • dostarczanie innych usług, które Państwu zaoferowaliśmy,
 • ankiety na naszych stronach internetowych,
 • tworzenie i dostarczanie reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań,
 • nawiązanie kontaktu poprzez nasz formularz kontaktowy (więcej informacji w punkcie 15).

B. Braun przechowuje Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do określonych celów. W związku z powyższym B. Braun usunie Państwa dane, wówczas, gdy:

 • przestanie istnieć odpowiednia podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przestanie istnieć cel przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • konieczność ich usunięcia zostanie podyktowana obowiązkiem prawnym, lub
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych,

chyba że będą miały zastosowanie okresy przechowywania wynikające z przepisów prawa. W takiej sytuacji, B. Braun będzie mogła usunąć Państwa dane dopiero po upływie tych okresów przechowywania.

Powyższe postanowienia nie dotyczą danych, których usunięcie wymagałoby od nas nieproporcjonalnie dużych nakładów. W takiej sytuacji uznaje się, że B. Braun ma uzasadniony prawnie interes w przechowywaniu Państwa danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W odniesieniu do nawiązywania relacji biznesowych nie stosujemy żadnych procesów w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o których mowa w art. 22 RODO. Gdybyśmy mieli w poszczególnych przypadkach zastosować takie metody, wówczas poinformujemy Państwa o tym indywidualnie, gdy będzie tego wymagało od nas prawo.

Natomiast do przetwarzania Państwa danych stosujemy częściowo metody zautomatyzowane, mające na celu ocenę pewnych aspektów osobistych (profilowanie). Na przykład profilowanie wykorzystujemy do ukierunkowanego przedstawiania produktów, które mogłyby Państwa zainteresować. 

W ramach łączących nas stosunków handlowych są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, które są niezbędne do nawiązania i realizacji stosunków handlowych oraz wypełnienia związanych z nimi zobowiązań umownych lub których gromadzenie jest wymagane przez prawo.  Bez tych danych co do zasady nie będziemy mogli nawiązać z Państwem stosunków handlowych ani wypełnić wynikających z nich zobowiązań.

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do serwisów internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie, na których treść B. Braun nie ma wpływu. Po kliknięciu w łącze opuszczają Państwo obszar, za który odpowiada Grupa B. Braun. Tym samym nie mamy już wpływu na przetwarzanie Państwa danych. 

Dzieci i osoby poniżej 18 roku życia zazwyczaj nie przekazują nam danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie żądamy danych osobowych od osób niepełnoletnich i zapewniamy, że nie zbieramy świadomie od nich danych osobowych, nie wykorzystujemy ich w żaden sposób ani nie ujawniamy osobom trzecim bez upoważnienia.

Internet jest globalnie otwartą platformą. Ze względu na specyfikę działania Internetu i związane z tym ryzyko systemowe, wszelkie transmisje danych odbywają się na Państwa ryzyko. Dla Państwa bezpieczeństwa oferujemy nasze usługi wyłącznie za pomocą transmisji szyfrowanej.

Państwa dane są przekazywane przez nas do krajów spoza Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzecie) wyłącznie w zakresie, w jakim:

 • jest to niezbędne do realizacji Państwa zamówień,
 • jest to wymagane przepisami prawa lub
 • wyraziliście Państwo na to zgodę.

Przekazywanie danych w ww. zakresie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych odbywa się zgodnie z RODO. Przekazujemy wyłącznie ściśle określoną, minimalną ilość niezbędnych danych, zgodnie z zasadą minimalizacji danych.

W niektórych przypadkach korzystamy z usług dostawców, których siedziba, spółka macierzysta lub podwykonawcy znajdują się w kraju trzecim. Państwa dane są przekazywane tylko wtedy, gdy Komisja Europejska uzna, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO), zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia (np. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską), a Państwu jako osobie, której dane dotyczą, przysługują możliwe do wyegzekwowania prawa i skuteczne środki zaradcze. Kwestię przestrzegania RODO i jego wymogów uregulowaliśmy z naszymi dostawcami usług w formie umowy.

Nasze strony internetowe wykorzystują również tzw. pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Nie powodują one żadnych szkód w Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Niektóre pliki cookie (tzw. „funkcjonalne pliki cookie”, np. przechowujące ustawienia językowe, zapamiętujące preferencje dotyczące procesów zamawiania) są absolutnie niezbędne do działania istotnych funkcji strony internetowej. Bez nich strona nie może być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem.

Istnieją dwa różne rodzaje plików cookie:

Tymczasowe: Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „tymczasowe pliki cookie”, w szczególności „sesyjne pliki cookie”. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki, gdy powracają Państwo na naszą stronę w ramach tej samej sesji.

Stałe pliki cookie: Inne pliki cookie, tak zwane „trwałe pliki cookie”, są automatycznie usuwane z Państwa urządzenia końcowego dopiero po upływie określonego wcześniej czasu (który różni się w zależności od rodzaju plików cookie).

Swoją przeglądarkę mogą Państwo ustawić w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i mogli zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach, albo ogólnie wykluczyć pliki cookie, jak również aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na stosowanie cookies (możliwe ustawienie w przeglądarce), korzystanie z naszej strony internetowej będzie nadal możliwe (chociaż w pewnych okolicznościach ograniczone). Dalsze informacje o wykorzystywanych przez nas narzędziach podmiotów trzecich oraz szczegółowe informacje o plikach cookie można znaleźć w "Ustawieniach plików cookie" w stopce tej strony internetowej, widocznej po przewinięciu w dół do końca tej strony). Za pomocą ustawień plików cookie mogą Państwo również edytować swoje osobiste ustawienia w zakresie przechowywania plików cookie.

Podejmujemy daleko idące środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych. Dane wprowadzane przez Państwa np. na stronach internetowych HTML (formularze kontaktowe) są przekazywane B. Braun poprzez publiczną sieć danych w formie zaszyfrowanej (SSL - Secure Socket Layer).

Niniejsza strona internetowa stosuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak na przykład zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako dostawcy strony internetowej. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Przy włączonym szyfrowaniu SSL dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim (tzn. spoza Grupy B. Braun), chyba że wcześniej wyrażą Państwo na to zgodę. Z niniejszego postanowienia wyłączone jest przekazywanie danych osobowych partnerom usługowym, takim jak np. dostawcy usług kurierskich lub spedytorzy, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub dostawy towaru.

Dostawcy usług logistycznych otrzymują na własny użytek dane niezbędne do realizacji dostawy. Zakres przekazywanych danych ograniczamy do niezbędnego minimum.

Zaangażowani są również inni usługodawcy, jak np. dostawcy usług IT lub dostawcy usług hostingowych dla strony internetowej. Podmioty te pracują dla B. Braun w ramach tzw. umowy powierzenia przetwarzania danych i mogą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. B. Braun zobowiązała usługodawców do przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zgodnie z umową i monitoruje te podmioty.

Ponadto z zakresu regulacji zdania pierwszego niniejszego punktu wyłącza się przekazywanie danych w celu zarządzania zamówieniami, dostawą towarów lub usług oraz w celach księgowych w ramach Grupy B. Braun. Poza tym bez Państwa zgody osoby trzecie nie otrzymują żadnych danych.

We wszystkich wymieniowych powyżej przypadkach dane są przekazywane zgodnie z obowiązującymi krajowymi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych; przy czym zakres przekazywanych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Nasza strona internetowa korzysta z Adobe Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”). Adobe Analytics wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli informacje o korzystaniu ze strony internetowej generowane przez cookie mają zostać przekazane na serwer Adobe, wówczas ustawienia konfiguracji zapewniają anonimizację adresu IP przed jego geolokalizacją i zastąpienie go przed zapisaniem generycznym adresem IP. Adobe wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej w celu oceny korzystania z tej strony przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatora strony internetowej oraz wykonywania dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony internetowej.  Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Adobe Analytics nie jest łączony z innymi danymi Adobe. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce, zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych generowanych przez cookies i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Adobe oraz przetwarzaniu tych danych przez Adobe, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki udostępnioną tutaj.

Zawarliśmy z Adobe umowę powierzenia przetwarzania danych i przy korzystaniu z Adobe Analytics w pełni przestrzegamy rygorystycznych wymogów ochrony danych osobowych.

Aby chronić formularze kontaktowe na naszej stronie internetowej przed spamem i nadużyciami, korzystamy z usługi „Friendly Captcha” firmy Friendly Captcha GmbH (Niemcy). Dzięki tej usłudze można odróżnić, czy dane wejściowe pochodzą od człowieka, czy są nadużyciem w wyniku automatycznego przetwarzania maszynowego.

Narzędzie zapobiega zautomatyzowanym i nadliczbowym żądaniom pochodzącym od botów. W ramach ww. procesu Państwa adres IP jest przechwytywany przez Friendly Captcha, w celu wysłania na Państwa urządzenie zadania kryptograficznego. Zadanie to jest rozwiązywane w tle i jak tylko zostanie rozwiązane, Friendly Captcha wysyła potwierdzenie do serwera, że ma do czynienia z człowiekiem.

W związku z powyższym, Friendly Captcha przetwarza i przechowuje następujące dane:

 • adres IP komputera żądającego (zanonimizowany poprzez jednokierunkowe haszowanie),
 • informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym,
 • zanonimizowany licznik na adres IP do kontroli zadań kryptograficznych,
 • strona internetowa, z której nastąpił dostęp (referrer URL).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć na stronie Friendly Captcha: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/.

Śledzenie konwersji z reklam na Facebooku

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy „Piksel Facebooka” firmy Meta Platforms Inc (USA). Dzięki niemu możemy śledzić zachowanie użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Proces ten służy do oceny skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także może pomóc w optymalizacji działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas anonimowe, a więc nie dają nam żadnych informacji o tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z danym profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka. Mogą Państwo umożliwić Facebookowi, jak również jego partnerom, połączenie reklam z Facebookiem i włączanie zewnętrznych stron internetowych. W tym celu na Państwa komputerze może również zostać zapisany plik cookie. Aby ogólnie sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie na Państwa komputerze, mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby w przyszłości nie dopuszczała do ich umieszczania na Państwa komputerze lub aby usuwała pliki cookie, które już zostały zapisane. Sprzeciw wobec wszystkich plików cookie może jednak spowodować, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych nie będą już obsługiwane.

Google Ads i śledzenie ich konwersji

Zamieszczamy reklamy Google Ads, aby zwrócić uwagę na nasze produkty oraz korzystamy z usługi „Google Conversion Tracking” świadczonej przez Google Inc (USA). Reklamy te wyświetlają po wpisaniu przez użytkowników zapytania w wyszukiwarce na stronach internetowych sieci reklamowej Google. Mamy także możliwość łączenia naszych reklam z określonymi hasłami wyszukiwania. Do umieszczania reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie.

Gdy użytkownik kliknie na reklamę, Google zapisuje na jego komputerze plik cookie. Dalsze informacje na temat stosowanej technologii cookies można znaleźć również w informacji Google o statystykach stron internetowych i polityce prywatności.

Za pomocą wspomnianej technologii, Google i B. Braun są powiadamiane, gdy użytkownik kliknie na reklamę i zostanie przekierowany na nasze strony internetowe. Uzyskane w tym kontekście informacje są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej w celu optymalizacji reklam. Nie otrzymujemy żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Statystyki przekazywane nam przez Google obejmują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jedną z naszych reklam oraz ewentualnie to, czy zostali przekierowani na stronę naszej witryny, która została oznaczona tagiem konwersji. Te statystyki pozwalają nam zrozumieć, które hasła wyszukiwania prowadziły do najczęstszych kliknięć na nasze reklamy i które reklamy spowodowały, że użytkownik wypełnił formularz kontaktowy.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie wymaganych dla tych technologii, np. poprzez ustawienia Państwa przeglądarki. W takim przypadku Państwa wizyta nie będzie uwzględniana w statystykach użytkowników.

Ponadto mają Państwo możliwość wyboru rodzajów reklam Google lub dezaktywacji reklam opartych na zainteresowaniach w Google poprzez ustawienia reklam. Alternatywnie mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie przez osoby trzecie, wchodząc na stronę narzędzia wyłączającego Network Advertising Initiative. Por. http://www.networkadvertising.org/choices/ oraz http://www.youronlinechoices.com/

Pomimo podjętych działań, B. Braun i Google będą nadal otrzymywać informacje statystyczne o tym, ilu użytkowników i kiedy odwiedziło niniejszą stronę internetową. Jeżeli nie chcą Państwo być uwzględniani w tych statystykach, mogą Państwo temu zapobiec, instalując specjalne rozszerzenia do przeglądarki (np. Ghostery).

B. Braun prowadzi profile na różnych portalach społecznościowych, dzięki którym komunikuje się z zainteresowanymi użytkownikami lub klientami oraz ma możliwość informowania tych grup odbiorców o portfolio produktów oferowanych przez B. Braun. B. Braun jako taka nie przetwarza żadnych danych użytkowników w sieciach społecznościowych, może jedynie analizować i wykorzystywać dane, które zostały zanonimizowane np. przez Facebook. W trakcie tego procesu dane użytkowników mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Ponadto, zgromadzone dane użytkowników są przetwarzane w celach marketingowych, na przykład w celu zdefiniowania grup docelowych, a następnie wyświetlania im ukierunkowanych materiałów reklamowych na danej platformie mediów społecznościowych. Aby było to możliwe, sieć społecznościowa/ odpowiedni dostawca sieci społecznościowej często przechowuje pliki cookie, które zapisują zachowania użytkowników w sieci, ich zainteresowania i tym podobne. Także profile użytkowników na poszczególnych platformach mogą zawierać dane, które są przechowywane niezależnie od urządzenia końcowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes B. Braun polegający na funkcjonalnej i stabilnej komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem odpowiedniej obecności w Internecie.

Dostawcy mediów społecznościowych mogą poprosić Państwa o stosowną zgodę na przetwarzanie danych. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie ta konkretna zgoda. Jako osoba, której dane są przetwarzane, mogą Państwo dochodzić różnych praw wobec administratora danych (więcej informacji w pkt 25).  Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że zasadniczo dochodzenie praw przez osobę, której dane dotyczą, powinno być realizowanebezpośrednio u dostawcy platformy. Co do zasady tylko dostawcy platform mają bezpośredni dostęp do przetwarzanych danych i tylko oni mogą podjąć odpowiednie działania. Oczywiście, w przypadku pytań zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Aby przekazać Państwu jak najwięcej istotnych informacji dotyczących przetwarzania danych w sieciach społecznościowych, odsyłamy również do polityk prywatności poszczególnych dostawców platform:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Linked-In: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Google: https://policies.google.com/privacy

Na stronie internetowej B. Braun mogą być wykorzystywane treści pochodzące od innych podmiotów (tzw. wtyczki). Mogą one mieć formę filmów z YouTube, kanałów RSS lub grafik innych stron internetowych, a także przycisków mediów społecznościowych, takich jak przycisk „Udostępnij” na Facebooku.

Jeżeli znajdą się Państwo na stronie internetowej B. Braun, na której będą zintegrowane treści osób trzecich, wówczas w pewnych okolicznościach zostanie utworzone połączenie z daną siecią społecznościową. Oznacza to, że treść przycisków może zostać przeniesiona do Państwa przeglądarki i przez nią zintegrowana ze stroną internetową, a także, że odpowiedni dostawca zawsze otrzymuje informację, że otworzyli Państwo stronę internetową B. Braun. Nie ma znaczenia, czy są Państwo członkiem sieci społecznościowej, czy też nie są do niej zalogowani. Ponadto sieć społecznościowa automatycznie zbiera informacje, niezależnie od tego, czy faktycznie wejdą Państwo w interakcję z wbudowaną treścią. W ten sposób mogą zostać przekazane następujące dane: Adres IP, informacje o przeglądarce i systemach operacyjnych, rozdzielczość ekranu, zainstalowane wtyczki do przeglądarki (np. Adobe Flash Player), pochodzenie odwiedzających (jeśli korzystali z linku) oraz adres URL bieżącej strony internetowej.

Jeżeli podczas korzystania ze strony internetowej B. Braun są Państwo zalogowani w jednym z serwisów społecznościowych, informacje o Państwa wizycie na stronie zostaną połączone z Państwa danymi w tym serwisie i zapisane. Jeżeli są Państwo członkami sieci społecznościowej i nie życzą sobie przekazywania tych danych, muszą Państwo wylogować się z sieci społecznościowej przed wejściem na stronę internetową B. Braun.

B. Braun nie ma wpływu na zakres danych gromadzonych przez sieci społecznościowe. Informacje na temat charakteru, zakresu i celu przetwarzania, dalszego przetwarzania danych oraz Państwa praw i możliwych ustawień w celu ochrony Państwa prywatności znajdują się w polityce prywatności danego portalu społecznościowego. Mają Państwo również możliwość blokowania wtyczek mediów społecznościowych za pomocą rozszerzeń w przeglądarce, które zapobiegają przesyłaniu danych.

Wtyczki Facebooka

Z naszymi stronami internetowymi zostały zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Meta Platforms Inc (USA). Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka znajdą Państwo tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową wraz z Państwa adresem IP – w ten sposób Facebook może przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że my, jako operator stron internetowych, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich przetwarzania przez Facebook.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook przyporządkował wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczki Twittera

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są funkcje serwisu Twitter, oferowane przez Twitter Inc (USA). Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane przez Państwa strony internetowe są łączone z Państwa kontem na Twitterze i ogłaszane innym użytkownikom. W tym kontekście dane są również przekazywane do Twittera. Zwracamy uwagę na to, że my jako operator stron internetowych nie uzyskujemy żadnej wiedzy o treści przekazywanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Twittera.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności Twittera pod adresem https://twitter.com/de/privacy.

Ustawienia prywatności na Twitterze mogą Państwo zmienić w ustawieniach swojego konta pod adresem http://twitter.com/account/settings.

Wtyczka serwisu LinkedIn

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Ich dostawcą jest LinkedIn Inc (USA). Podczas każdych odwiedzin naszych stron zawierających funkcje LinkedIn następuje nawiązanie połączenia z serwerami LinkedIn. LinkedIn uzyskuje informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową wraz z Państwa adresem IP. Jeżeli klikną Państwo na przycisk LinkedIn „Poleć” i są zalogowani na swoim koncie LinkedIn, to LinkedIn może powiązać Państwa wizytę na naszej stronie z Państwem i Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że my jako operator strony internetowej nie uzyskujemy żadnej wiedzy o treści przekazywanych danych ani o ich wykorzystaniu przez LinkedIn.

Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci XING. Dostawcą jest XING AG (Niemcy). Za każdym razem, gdy wchodzą Państwo na jedną z naszych stron zawierających funkcje XING, następuje nawiązanie połączenia z serwerami XING. Według naszej wiedzy, w tym procesie nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególności nie są przechowywane adresy IP, ani nie są analizowane zachowania użytkowników.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych i przycisku udostępniania XING znajdą Państwo w polityce prywatności XING pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem stron internetowych jest YouTube LLC (USA). Podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych posiadających wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Przy jego pomocy do serwera Youtube przekazywana jest informacja o tym, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo w tym momencie zalogowani na swoim koncie YouTube, to umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie powiązanie Państwa zachowania z Państwa osobistym profilem. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Maps

Aby móc Państwu pokazywać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwić wygodne korzystanie z funkcji map, integrujemy z naszymi stronami internetowymi mapy Google od usługodawcy Google LLC (USA). Korzystanie z tych usług wymaga przesłania do Google adresu IP użytkownika. Adres IP jest niezbędny do wyświetlenia tej treści, ale służy tylko i wyłącznie do jej dostarczenia. Google nie zbiera danych o Państwa lokalizacji bez Państwa zgody (zazwyczaj w ramach ustawień Państwa urządzenia).

Polityka prywatności Google jest dostępna pod poniższym linkiem: https://policies.google.com/privacy.

WhatsApp

Wykorzystujemy przycisk udostępniania komunikatora WhatsApp od dostawcy Meta Platforms Inc (USA). Przyciski udostępniania pozwalają na udostępnienie postu lub strony internetowej za pomocą WhatsApp. Przycisk ten jest tylko linkiem do dostawcy WhatsApp. W związku z tym do WhatsApp poprzez samo wejście na naszą stronę internetową nie przepływają żadne dane.

Jeśli skorzystają Państwo z przycisku WhatsApp, wówczas za pośrednictwem wtyczki zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem WhatsApp. WhatsApp otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową wraz z Państwa adresem IP. Jeśli klikną Państwo na przycisk WhatsApp będąc zalogowanym na swoim koncie WhatsApp, mogą Państwo udostępnić treści z naszej strony internetowej poprzez swój profil WhatsApp. Dzięki temu WhatsApp może powiązać Państwa wizytę na naszej stronie z Państwa profilem WhatsApp. Zwracamy uwagę na to, że my jako operator strony internetowej nie uzyskujemy żadnej wiedzy o treści przekazywanych danych ani o ich wykorzystaniu przez WhatsApp. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby WhatsApp kojarzył Państwa wizytę na naszej stronie internetowej z Państwa profilem WhatsApp, prosimy o wcześniejsze wylogowanie się z konta WhatsApp.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: www.whatsapp.com/legal/privacy-policy

B. Braun stosuje reklamę w formacie formularzy generowania leadów oferowane przez LinkedIn („Lead Gen Forms”) i Facebook („Lead Ads”). Lead Gen Forms i Leads Ads to formularze, które zostały już częściowo wstępnie wypełnione danymi z profilu LinkedIn/Facebook, za pomocą których użytkownicy mogą zarejestrować się na wydarzenie B. Braun lub poprosić o kontakt, w zależności od treści formularza. Użytkownicy, którzy wypełnili i wysłali taki formularz na LinkedIn lub Facebooku, są uznawani za osoby, których dane są przetwarzane i mają prawo dochodzić różnych praw wobec administratorów danych (więcej informacji w pkt 27). Ponieważ formularz może zostać wysłany tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych do B. Braun, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika.

Podczas korzystania z naszego ekstranetu muszą Państwo podać pewne dane osobowe, które przetwarzamy po to, aby na ich podstawie ukierunkować oferowany przez nas zakres usług na Państwa potrzeby. Swoimi danymi osobowymi mogą Państwo zarządzać w zakładce „Mój profil”. W przypadku chęci usunięcia swojego profilu, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: mybbraun@bbraun.com, ponieważ wraz z usunięciem Państwa danych osobowych zostanie również odebrany dostęp do ekstranetu.

Współpraca z ekspertami

Za pośrednictwem sieci ekstranet mogą Państwo nawiązywać kontakty i współpracować z pracownikami B. Braun. Nowe informacje w ramach Państwa sieci współpracy z pracownikami B. Braun otrzymają Państwo pocztą elektroniczną na podany adres.

Pliki dziennika

Proszę pamiętać, że oprócz wprowadzanych przez Państwa danych przechowywany jest również adres IP, z którego odwiedzają Państwo nasz ekstranet i może on zostać wykorzystany do zabezpieczenia roszczeń oraz do celów dowodowych. Dalsze przetwarzanie danych dotyczących adresu IP nie ma miejsca, a zapisywanie pliku dziennika odbywa się wyłącznie w ramach działań prewencyjnych. W ramach tego procesu niemożliwe jest wyciąganie jakichkolwiek wniosków dotyczących konkretnego użytkownika ekstranetu.

Dostęp do informacji i powiadomień mailowych

Po udanej identyfikacji i rejestracji, na stronie My B. Braun będą Państwo mieli dostęp do różnych informacji, dokumentów i aplikacji.

Na My B. Braun będą Państwo mogli korzystać z bezpłatnych wiadomości e-mail. W tym celu muszą Państwo podać adres e-mail, z którego korzystają wyłącznie Państwo lub adres e-mail, który został Państwu przydzielony do wyłącznego użytku w celu otrzymywania tych e-maili. Niedopuszczalne jest podawanie innych adresów e-mail, w szczególności osób trzecich. Wprowadzając adres e-mail, oświadczają Państwo, że zgadzają się na przetwarzanie ww. danych. W celu rezygnacji z usług poczty elektronicznej zostanie udostępniony link dezaktywacyjny. W przypadku problemów technicznych lub innych trudności podczas dezaktywacji, użytkownicy mogą skorzystać z pomocy pod adresem mybbraun@bbraun.com.

Usunięcie danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak jest to konieczne lub dopuszczalne na podstawie przepisów ustawowych i/lub w ramach stosunków handlowych. W związku z powyższym, wszystkie Państwa dane osobowe zostaną usunięte, chyba że nie istnieją ustawowe okresy przechowywania, które to uniemożliwiają.

Sklep internetowy

Na naszej stronie internetowej udostępniamy sklep internetowy. Aby zrealizować Państwa zamówienie, potrzebne są nam Państwa dane osobowe:

 • sposób zwracania się,
 • nazwa firmy oraz jej NIP lub nazwisko, imię,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • opcjonalnie: adres dostawy (jeżeli jest inny).

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach obsługi Państwa zamówienia jest art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO.

Przysługują Państwu następujące prawa, które można wykonać w dowolnym momencie:

 • prawo do bezpłatnej informacji na temat danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • sprostowania danych,
 • zablokowania przetwarzania,
 • usunięcia danych,
 • prawo do otrzymania Państwa danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (dane kontaktowe patrz pkt 28).

 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jest ono dokonywane przez B. Braun na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Wskutek sprzeciwu przetwarzanie Państwa danych zostanie wstrzymane, chyba że B. Braun wykaże, że istnieją przepisy ustawowe w tym zakresie lub że ma podstawy do dalszego przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy dane są nadal potrzebne, aby w razie potrzeby móc dochodzić roszczeń prawnych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego

W każdej chwili mogą Państwo także wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamy i analizy danych („sprzeciw reklamowy”).

W tej kwestii oraz w przypadku innych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami tutaj albo korzystając z danych kontaktowych w sekcji „Kontakty w sprawach ochrony danych." Na żądanie poinformujemy Państwa na piśmie, czy i jakie dane osobowe przetwarzamy na Państwa temat, zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się bezpośrednio do naszego koordynatora ochrony danych osobowych i jego zespołu. Są również do dyspozycji w przypadku wniosków o udzielenie informacji, zapytań lub skarg:

Koordynator ochrony danych osobowych Aesculap Chifa sp. z o. o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Polska

Aby się z nami skontaktować, proszę wysłać e-mail na adres info.acp@bbraun.com

W przypadku chęci skorzystania z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Politykę prywatności można pobrać i wydrukować z każdej strony internetowej B. Braun, korzystając z linku „polityka prywatności”.

Stan na dzień 27.09.2023 r.