Afereza Bezpieczeństwo dla pacjentów wysokiego ryzyka

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

30 lat doświadczenia w leczeniu aferezą

Apheresis

Każdego roku na świecie ponad 3000 pacjentów leczonych jest aferezą. W tym kontekście afereza HELP jest dobrze znaną terapią z ponad 30-letnim doświadczeniem i zabiegami wykonanymi na całym świecie, w liczbie ponad 4700 000 zabiegów. To wysoce selektywny rodzaj terapii. Miażdżycowo skuteczne czynniki ryzyka, takie jak lipoproteina (a), fibrynogen i czynniki zapalne, są usuwane dodatkowo oprócz cholesterolu LDL.

Czym jest afereza?

Afereza to zabieg polegający na oddzieleniu osocza od reszty krwi. Powoduje usunięcie substancji patogennych z krwi w leczeniu przewlekłych chorób metabolicznych, w przypadku których leki są nieskuteczne lub nie wystarczają. Terapia ta działa wyłącznie na objawy i łagodzi ich szkodliwe skutki. 

Afereza terapeutyczna

Do tej pory najczęściej wykonywanym zabiegiem na świecie jest plazmafereza lecznicza, w której odseparowane osocze jest odrzucane i zastępowane roztworem albuminy. Ten rodzaj leczenia stosuje się głównie w przypadkach chorób autoimmunologicznych (np. reumatoidalne zapalenie stawów) oraz sepsy (zatrucie krwi) i nie jest stosowane do długotrwałego, przewlekłego leczenia z powodu utraty szerokiej gamy białek osocza. W przypadku konieczności przewlekłego leczenia, stosuje się zabieg aferezy lipoproteinowej, której celem jest usunięcie lipoprotein (lipidy we krwi takie jak cholesterol LDL) bezpośrednio z krwi lub osocza w leczeniu chorób układu krążenia. W ramach aferezy lipoproteinowej rozróżnia się aferezę półselektywną oraz selektywną. Lipoproteinowa afereza półselektywna (z zastosowaniem filtracji kaskadowej lub podwójnej), białka osocza są filtrowane w drugim etapie bez różnicowania patogenów lub pożądanych składników osocza.

H.E.L.P. Afereza LDL

Białka osocza i lipidy krwi mogą być adsorbowane przez odpowiedni adsorber lub wytrącane z osocza za pomocą modulacji. Modulacja osocza jest co do zasady zabiegiem bardziej skutecznym niż adsorpcja osocza i adsorpcja pełnej krwi pod względem zgodności z przepisanymi przez pacjenta lekami. Afereza lipoproteinowa HELP jest wykonywana metodą modulacji plazmowej. Sformułowanie HELP w języku angielskim oznacza:

H eparin-induced (indukowana heparyną)
E xtracorporal (pozaustrojowa)
L ipoprotein/fibrinogen (lipoprotein/fibrynogen)
P recipitation (precypitacja)

W procesie separacji, osocze w krwi pacjenta ulega oddzieleniu od komórek krwi. Oddzielone osocze miesza się z buforem octanowym nasyconym heparyną. Zabieg powoduje obniżenie poziomu kwasowości osocza (wartość pH) do 5,12, powodując selektywny spadek cholesterolu LDL, Lp(a) i fibrynogenu w osoczu. Wraz z dodatkiem heparyny, lipoproteiny osocza tworzą nierozpuszczalne osady, które mogą być usunięte z osocza na jednym etapie filtracji. Nadmiar niewykorzystanej heparyny jest zatrzymywany w oddzielnym adsorberze, a ultrafiltracja wodorowęglanowa służy do przywrócenia oczyszczonego osocza do fizjologicznie akceptowalnego poziomu. Leczone selektywnie, oczyszczone osocze jest następnie ponownie mieszane z pozostałymi składnikami krwi i ponownie podawane pacjentowi. Przebieg procedury HELP Urządzenie PLASMAT Futura przeprowadza wszystkie cztery etapy aferezy (separacja plazmy, wytrącanie z filtracją, adsorpcja heparyny i ultrafiltracja).

Choroby układu krążenia

H.E.L.P. Aferezę stosuje się głównie u pacjentów z historią nadmiaru cholesterolu, które może powodować zaburzenia krążenia oporne na leczenie.

Czym są zaburzenia krążenia?

Co do zasady, zaburzenia krążenia dotyczą serca i krążenia krwi. Wyróżnia się znaczną ilość zaburzeń krążenia mogą wpływać na naczynia wieńcowe (choroba wieńcowa), mięsień sercowy (niewydolność serca), zastawki serca (niewydolność zastawek aortalnych, zwężenie aorty itp.), rytm serca (arytmia, migotanie komór itp.) lub wsierdzia (zakaźne lub reumatyczne zapalenie wsierdzia).

Co jest przyczyną chorób układu krążenia?

Choroby układu krążenia mają wiele przyczyn wpływających na różne elementy układu krążenia (naczynia krwionośne, serce). Choroby naczyń krwionośnych często wiążą się ze zmianami miażdżycowymi i związanym z nimi ryzykiem, takim jak nadciśnienie tętnicze związane z nadmiarem cholesterolu, cukrzyca, ryzyko związane z paleniem tytoniu itp. Powstająca w wyniku tego miażdżyca tętnic może powodować zaburzenia krążenia w różnych narządach. W szczególności dotyczy to serca (choroba wieńcowa z dusznicą bolesną, atak serca), mózgu (udar mózgu), kończyn dolnych (obwodowa choroba obturacyjna tętnic), a rzadziej ucha wewnętrznego (zaburzenia mikrokrążenia prowadzące do ostrej utraty słuchu).

Jakie są potencjalne konsekwencje chorób układu krążenia?

Choroby układu krążenia niosą za sobą bardzo zróżnicowane konsekwencje Mogą się one obejmować na przykład między wysokie ciśnienie krwi, niewydolność serca, arytmię i zawał serca, w zależności umiejscowienia ogniska choroby. Wiele konsekwencji wynika także ze zwapnienia naczyń krwionośnych (arterioskleroza). Arterioskleroza to zapalna zmiana wewnętrznych ścian naczyń krwionośnych. Nadmierny poziom cholesterolu u pacjentów z chorobami układu krążenia jest spowodowany zaburzeniami metabolizmu wątroby o podłożu genetycznym. Nadmiar cholesterolu osadza się na ścianach naczyń, prowadząc do powstawania złogów. W przypadku, gdy złóg staje się niestabilny i pęka, najczęściej skutkuje to zawałem serca.

Leczenie chorób układu krążenia

U osób zdrowych dopuszcza się stężenie LDL do 160 mg/dl krwi. W przypadku pacjentów z chorobami układu krążenia zalecana wartość graniczna stężenia LDL wynosi 100 mg/dl (70 mg/dl dla chorych na cukrzycę). W przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie osiągnąć dopuszczalnego stężenia poprzez zmianę nawyków żywieniowych, przestrzeganie diety i przyjmowanie leków obniżających poziom lipidów we krwi, można zastosować aferezę HELP po przeprowadzeniu rygorystycznych badań dopuszczających pacjenta do zabiegu. HELP